Top­ro­zen van Neder­land gebun­deld in boek­je

In samen­wer­king met de cul­tuur­groep rozen en rozen­on­der­stam­men van de Neder­land­se Bond van Boom­kwe­kers heeft Plant Publi­ci­ty Hol­land deze zomer het boek­je Top­ro­zen van Neder­land uit­ge­bracht.

In het boek­je bevin­den zich alle top­ro­zen die in Neder­land het pre­di­caat Top­roos heb­ben ont­van­gen van­af  1974 t/m 2008. Het boek­je is een uit­ste­ken­de hand­lei­ding om te gebrui­ken bij gemeen­te­lij­ke aan­plan­tin­gen, maar ook zeker voor de aan­plant van tuin­ro­zen in de par­ti­cu­lie­re tuin.

Pre­di­kaat Top­roos
Om het pre­di­kaat Top­roos te krij­gen die­nen de rozen aan diver­se cri­te­ria te vol­doen, waar­on­der ziek­te­re­sis­ten­tie, groei­kracht, vorm, bloem­kleur en door­bloei­end. Hier­voor wor­den zij vier keer per jaar in een vijf­tal rosa­ria in Neder­land gekeurd door de Vas­te Keu­rings­Com­mis­sie (VKC). Ook na het toe­ken­nen van het Pre­di­kaat wordt de Top­roos gevolgd en eens in de drie jaar opnieuw gekeurd.

 

U kunt in het bezit komen van één gra­tis exem­plaar van het Top­ro­zen­boek­je door dit op te vra­gen bij Plant Publi­ci­ty Hol­land met ver­mel­ding Top­ro­zen­boek­je. Meer­de­re exem­pla­ren zijn ver­krijg­baar tegen beta­ling van € 3,00 (incl. btw en ver­zend­kos­ten) per stuk op gironr. 14533 tnv PPH te Bos­koop met ver­mel­ding van adres­ge­ge­vens of vraag uw leve­ran­cier naar het boek­je.