Nieuw Boek: Droom­tui­nen van Clai­re Tak­acs

Voor Droom­tui­nen bezocht Clai­re Tak­acs de aller­mooi­ste tui­nen van de wereldd en foto­gra­feer­de ze op hun hoog­te­punt in het bes­te sei­zoen. Het boek is een ver­slag van een per­soon­lij­ke reis, waar­in Clai­re beschrijft hoe deze tui­nen tot stand zijn geko­men en wat de ach­ter­lig­gen­de idee­ën en de inpi­ra­tie­bron­nen van de ont­wer­pers waren. Van de mis­ti­ge […]

Boek ‘De juis­te boom op de juis­te plaats’ gepre­sen­teerd op Flo­ri­a­de

Na afloop van het con­gres ‘Bomen, essen­ti­eel voor een vita­le groe­ne stad’ op de Flo­ri­a­de is gis­te­ren het boek ‘De juis­te boom op de juis­te plaats’ gepre­sen­teerd. Uit han­den van Pie­ter Schalk, voor­zit­ter van de bege­lei­dings­com­mis­sie van het gebruiks­waar­de onder­zoek laan­bo­men ont­ving Bert Gijs­berts, voor­zit­ter van bran­che­ver­e­ni­ging VHG, het eer­ste exem­plaar. In het onder­zoeks­pro­ject ‘Gebruiks­waar­de­on­der­zoek […]

Pre­sen­ta­tie van boek ‘Mooi Deven­ter’ over de groe­ne stad aan de IJs­sel

Wie de gemeen­te Deven­ter van­uit een groen per­spec­tief bekijkt, zal niet genoeg krij­gen van het boek ‘Mooi Deven­ter’ dat op vrij­dag 25 novem­ber is gepre­sen­teerd door ini­ti­a­tief­ne­mer en foto­graaf Sjon Heij­gen­ga van Stich­ting Open Boek aan wet­hou­der Mar­griet de Jager. Deze uit­ga­ve belicht de onder­lin­ge ver­want­schap tus­sen mens, plant en dier in de stad, de […]

Boek ‘Inheemse en uit­heem­se plan­ten­soor­ten in stad en land­schap’ is gepre­sen­teerd

Op de vak­beurs Groot­Groen­Plus in Zun­dert is gis­te­ren­mid­dag het boek ‘Inheemse en uit­heem­se plan­ten­soor­ten in stad en land­schap’ gepre­sen­teerd. Anne­mie­ke Fon­tein – hoofd van de afde­ling Land­schaps­ar­chi­tec­tuur van de gemeen­te Rot­ter­dam – nam het eer­ste exem­plaar uit han­den van auteur Mar­co Hoff­man van Prak­tijk­on­der­zoek Plant en Omge­ving (PPO) in ont­vangst. Bro­chu­re ‘Inheemse en uit­heem­se plan­ten­soor­ten […]

Anne­ma­rie Jor­rits­ma (VNG) neemt pos­ter en boek ‘Groen Loont!’ in ont­vangst

Anne­ma­rie Jor­rits­ma, voor­zit­ter van de Ver­e­ni­ging van Neder­land­se Gemeen­ten (VNG), heeft gis­te­ren­mid­dag de pos­ter en het boek ‘Groen Loont’ in ont­vangst geno­men.  Deze uit­rei­king uit han­den van Bert Gijs­berts, namens de ini­ti­a­tief­ne­mers van Groen Loont, is tevens de aftrap van de cam­pag­ne Groen Loont. Gijs­berts bena­druk­te in zijn toe­spraak dat in deze cam­pag­ne de eco­no­mi­sche […]

Ver­nieuw­de boek ‘Kwaliteitsnormen en omschrij­vin­gen van Boom­kwe­ke­rij­pro­duc­ten’ uit­ge­bracht

De kwa­li­teits­nor­men Com­mis­sie van de Raad voor de Boom­kwe­ke­rij (het samen­wer­kings­ver­band van Anthos en NBvB) heeft deze maand een ver­nieuw­de ver­sie van het boek ‘Kwaliteitsnormen en omschrij­vin­gen van Boom­kwe­ke­rij­pro­duc­ten’ uit­ge­ge­ven. In dit boek zijn de alge­meen geac­cep­teer­de en gebruik­te kwa­li­teits­nor­men opge­no­men, waar­mee boom­kwe­kers, han­dels­be­drij­ven en eind­af­ne­mers hun voor­deel kun­nen doen. De nor­men in het boek heb­ben […]

Boek ‘De Bomen­plan­ner. Bou­wen aan duur­zaam groen’ is uit

De Bomenstich­ting heeft in samen­wer­king met De Groe­ne Stad, con­cept van Plant Publi­ci­ty Hol­land, en Bou­wend Neder­land het boek De Bomen­plan­ner uit­ge­bracht. De Bomen­plan­ner laat zien wel­ke meer­waar­de bestaan­de bomen heb­ben voor een bouw­plan en wel­ke moge­lijk­he­den er zijn om nieu­we bomen in de plan­ning mee te nemen. De Bomen­plan­ner is een beel­den­boek dat laat […]