Berichten

Voor Droomtuinen bezocht Claire Takacs de allermooiste tuinen van de wereldd en fotografeerde ze op hun hoogtepunt in het beste seizoen. Het boek is een verslag van een persoonlijke reis, waarin Claire beschrijft hoe deze tuinen tot stand zijn gekomen en wat de achterliggende ideeën en de inpiratiebronnen van de ontwerpers waren. Van de mistige groene tuinen van Australië en de sprookjesachtige tempeltuinen van Japan tot de gecultiveerde, historische Engelse landschappen en de kleurrijke tuinen van Nederland. De schitterende foto’s van deze prachtige tuinen zullen iedere liefhebber inspireren.
Claire Takacs won al vele prijzen met haar werk als fotograaf, waaronder de European Garden Photography Award in 2016. Haar werk wordt wereldwijd gepubliceerd in tuinbladen en -boeken. Takacs woont in Melbourne, maar reist een groot deel van haar tijd de wereld rond om tuinen en landschappen te fotograferen.

 
 
 

Na afloop van het congres ‘Bomen, essentieel voor een vitale groene stad’ op de Floriade is gisteren het boek ‘De juiste boom op de juiste plaats’ gepresenteerd. Uit handen van Pieter Schalk, voorzitter van de begeleidingscommissie van het gebruikswaarde onderzoek laanbomen ontving Bert Gijsberts, voorzitter van branchevereniging VHG, het eerste exemplaar.

In het onderzoeksproject ‘Gebruikswaardeonderzoek laanbomen’ zijn  in de afgelopen vijftien jaar in 17 gemeenten en 3 proeftuinen testbeplantingen aangelegd van in totaal 75 soorten en cultivars. In deze beplantingen is de ontwikkeling van de bomen gedurende een periode van 7-10 jaar gedetailleerd gevolgd en zijn de ervaringen met onderhoud en beheer in beeld gebracht. Daarnaast is ook gewerkt aan een tiental meer algemene thema’s, zoals snoei, wortelopdruk, substraat, groeiplaats,klimaat en bomen. Onderzoeker Jelle Hiemstra van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO): “Het onderzoek heeft heel veel waardevolle informatie opgeleverd die voor iedereen in dit boek en op onze website beschikbaar is. Ik verwacht dat daar de komende jaren nog veel bij kan komen, als de bomen verder uitgroeien. De uitdaging daarbij is ook de bijdrage van deze bomen aan de moderne baten van groen te karakteriseren, zoals de bijdrage aan luchtkwaliteit, leefklimaat, biodiversiteit, waterberging, vestigingsklimaat, sociale cohesie etc”. Meer informatie over dit onderzoek is te vinden op www.straatbomen.nl .

Belang van onderzoek
Na het in ontvangst nemen van het boek ‘De juiste boom op de juiste plaats’ benadrukte Gijsberts dat dit soort onderzoek naar de algehele waarde van straatbomen noodzakelijk blijft voor de groensector, maar zeker ook voor gemeenten. “Het is aan de keten – van boomkweker tot eindafnemer – om collectief financiële middelen op te hoesten om dit soort onderzoek te kunnen blijven uitvoeren.”

Perspectiefrijke soorten
In het boek ‘De juiste boom op de juiste plaats’ staat een selectie van 25 bomen van de in totaal 75 onderzochte bomen. Deze selectie is een greep uit de perspectiefrijke soorten uit het onderzoek en bedoeld om een beeld te geven van de vele mogelijkheden die er zijn. Dit boekwerk levert samen met de website www.straatbomen.nl een bijdrage aan de keuze van de juiste boom op de juiste plaats en daarmee aan een groene en gezonde leef- en werkomgeving.

Financiering
Het Gebruikswaardeonderzoek laanbomen wordt gefinancierd door het Productschap Tuinbouw (PT). De uitgave ‘De juiste boom op de juiste plaats’ is tot stand gekomen door samenwerking van PPO en Plant Publicity Holland, in het kader van De Groene Stad, www.degroenestad.nl, met financiële steun van het PT.

Downloaden
Via www.straatbomen.nl en via De Groene Stad is het boek te downloaden. Het boek is in een kleine oplage gedrukt en is via de genoemde websites voor 20 euro bij PPH en PPO verkrijgbaar. Wanneer de oplage uitverkocht is, is het mogelijk deze tegen kostprijs te laten herdrukken.

 

Wie de gemeente Deventer vanuit een groen perspectief bekijkt, zal niet genoeg krijgen van het boek ‘Mooi Deventer’ dat op vrijdag 25 november is gepresenteerd door initiatiefnemer en fotograaf Sjon Heijgenga van Stichting Open Boek aan wethouder Margriet de Jager. Deze uitgave belicht de onderlinge verwantschap tussen mens, plant en dier in de stad, de wijken, de omliggende dorpen en de buurschappen.

Meer dan 500 foto’s geven een prachtig beeld van deze groene gemeente. “Deze uitgave is de bewijslast van de terechte bekroning van Deventer tot groenste stad van Europa in de competitie van Entente Florale”, aldus burgemeester Heidema. De gemeente Deventer toont door deelname aan de groencompetitie van de Entente Florale dan ook aan dat zij zich er van bewust is dat een groene stad belangrijk is voor mens en dier. 
 
Aan de hand van dit boek laat Deventer zien hoe zij het groen inzetten in het centrum, woonwijken, bedrijventerreinen en buitengebied naar burgers, politiek en bedrijfsleven. Burgemeester Heidema verzorgt met de Commissaris van de Koningin in Overijssel, Ank Bijleveld-Schouten, de inleiding van het boek.

Betere balans tussen en rood en groen
De thema’s groen, duurzaamheid en betrokkenheid van de bewoners naar de overheid toe, krijgen steeds meer inhoud. “Ook zien we dat er een steeds betere balans komt tussen rood (steen) en groen bij projectontwikkelaars en beleidsbepalers”, aldus auteur Sjon Heijenga. “Deze partijen zien in dat bewoners graag in een prettige, groene leefomgeving willen wonen. Dit hoeft geen bos te zijn, maar een groene omgeving waar ze een wandeling of een ommetje kunnen maken, wordt zeer op prijs gesteld.”

In het boek ‘Mooi Deventer’ wordt de omgeving bekeken vanuit het perspectief van de gewone man, de landschapsarchitect, de ondernemer, de (school)jeugd, de ecoloog, de sporter, de beleidsmaker, de kunstenaar, de oudere, de wandelaar, de agrariër, de recreant, de beheerder, de dichter en zo verder.

Schitterende panorama’s
Naast beelden van parken, pleinen, tuinen, gevels en landgoederen toont ‘Mooi Deventer’ schitterende panorama’s, luchtfoto’s en macro-opnames van flora en fauna. Daarnaast worden de ecologische en sociale verbanden getoond en de hoofdstukken afgesloten met (geïllustreerde) gedichten van betrokken burgers.

De Groene Stad, initiatief van Plant Publicity Holland, is betrokken geweest bij het opstellen van dit boek.

‘Mooi Deventer’ is verkrijgbaar in de boekhandel van Deventer. Of is te bestellen via info@degroenestad.nl voor  € 29,50 per boek.

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

 
 

Op de vakbeurs GrootGroenPlus in Zundert is gisterenmiddag het boek ‘Inheemse en uitheemse plantensoorten in stad en landschap’ gepresenteerd. Annemieke Fontein – hoofd van de afdeling Landschapsarchitectuur van de gemeente Rotterdam – nam het eerste exemplaar uit handen van auteur Marco Hoffman van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) in ontvangst.

Brochure ‘Inheemse en uitheemse plantensoorten in stad en landschap’ is te bestellen bij Plant Publicity Holland via info@pph.nl. Kosten: €5,00, inclusief BTW en verzendkosten. Gironummer: 14533 tnv PPH in Boskoop met vermelding van de adresgegevens.

Downloaden van het boek ‘Inheemse en uitheemse plantensoorten in stad en landschap’»

 

 

 

 

Links Annemieke Fontein en rechts Marco Hoffman met het nieuwe boek

———————————————————————————

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

Annemarie Jorritsma, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), heeft gisterenmiddag de poster en het boek ‘Groen Loont’ in ontvangst genomen.  Deze uitreiking uit handen van Bert Gijsberts, namens de initiatiefnemers van Groen Loont, is tevens de aftrap van de campagne Groen Loont.

Gijsberts benadrukte in zijn toespraak dat in deze campagne de economische waarde van het groen centraal staat en niet de gemeentelijke bezuinigingen. “Het boek en de poster ‘Groen Loont!’ geven informatie over het rendement van De Groene Stad in harde euro’s.

Nederlandse gemeenten
Groen is geen kostenpost op de gemeentelijke begroting, maar een investering!” Jorritsma liet weten deze campagne een goed initiatief te vinden en nam met veel genoegen de poster en het boek  in ontvangst. Ze beloofde deze informatie zeker onder de aandacht te brengen van de Nederlandse gemeenten.

Initiatiefnemers Groen Loont
De initiatiefnemers van Groen Loont zijn Plant Publicity Holland (PPH), Branchevereniging VHG, Hoveniers Informatie Centrum (HIC), ANWB, Groenforum Nederland, Entente Florale Nederland, Productschap Tuinbouw en Bomenstichting. Met deze actie informeren ze gemeenten, provincies, de landelijke overheid, de bouwsector, woningbouwcoöperaties, boomkwekers en groenvoorzieners/hoveniers over de baten van het groen. In 2011 verschijnen vier nieuwsbrieven waarin de maatschappelijke en economische waarde van het groen in de leefomgeving centraal staan. De nieuwsbrieven bieden wetenschappelijk bewijs en concrete voorbeelden uit de praktijk.

Burger
Naast het informeren van publieke en private organisaties worden ook burgers  betrokken bij deze campagne. Met redactionele pagina’s die worden aangeboden aan de Nederlandse huis-aan-huisbladen, zal de burger over nut en noodzaak van zijn groene omgeving worden geïnformeerd.

Congres
Eind oktober, voorafgaand aan de prijsuitreiking van Entente Florale voor de groenste stad en dorp van Nederland, vindt er in Deventer een congres plaats waarin de economische waarde van het groen door diverse deskundigen onder de aandacht zal worden gebracht. 

Downloaden

Bert Gijsberts overhandigde het eerste exemplaar van het boek ‘Groen Loont’ aan Annemarie Jorritsma

Deze website is powered by Groenforum Nederland, Plant Publicity Holland en mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

De kwaliteitsnormen Commissie van de Raad voor de Boomkwekerij (het samenwerkingsverband van Anthos en NBvB) heeft deze maand een vernieuwde versie van het boek ‘Kwaliteitsnormen en omschrijvingen van Boomkwekerijproducten’ uitgegeven.

In dit boek zijn de algemeen geaccepteerde en gebruikte kwaliteitsnormen opgenomen, waarmee boomkwekers, handelsbedrijven en eindafnemers hun voordeel kunnen doen. De normen in het boek hebben met name betrekking op plantgoed bos- en haagplantsoen, heesters, coniferen en laanbomen.

Het kwaliteitsnormenboek maakt deel uit van de Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland(HBN); de HBN 2008 is er in opgenomen.

Nieuw
Nieuw in het boek is s de laatste versie van de lijst met ent-onderstam-combinaties met kans op onverenigbaarheid. Ook projectontwikkelaars en architecten wordt aanbevolen gebruik te maken dit kwaliteitsnormenboek. Leden van Anthos en NBvB hebben een exemplaar toegestuurd gekregen, maar het boek is ook verbkrijgbaar voor niet leden. Het boek kunt u bestellen bij de secretariaten van Anthos www.anthos.org  of NBvB www.nbvb.nl.

 

De Bomenstichting heeft in samenwerking met De Groene Stad, concept van Plant Publicity Holland, en Bouwend Nederland het boek De Bomenplanner uitgebracht. De Bomenplanner laat zien welke meerwaarde bestaande bomen hebben voor een bouwplan en welke mogelijkheden er zijn om nieuwe bomen in de planning mee te nemen.

De Bomenplanner is een beeldenboek dat laat zien hoe synergie ontstaat tussen bebouwing en groen. 

Goede samenhang
Een goede samenhang tussen groen en rood (steen) vergt een zorgvuldige planning. Het groen  bepaalt in belangrijke mate of het aangenaam vertoeven is in stad of dorp. Grote bomen in de stad of het dorp zijn daarbij vanzelfsprekend, maar ze komen er niet vanzelf.  Dus moet er van te voren goed bekeken worden hoeveel ruimte een bepaalde boom nodig heeft. Zeker ondergronds.


Bomen plannen
Pas aanwezige bomen zoveel mogelijk in het bouwplan in. Dan is het gebouw bij oplevering direct aangekleed en duurt het niet jaren alvorens de omgeving een volwassen groene indruk geeft. Bouwrijp maken hoeft niet langer synoniem te zijn aan verwoestijning.  

Goede kwaliteit bomen
Plant bomen met een toekomst. Zorg voor bomen van goede kwaliteit, die op de kwekerij zorgvuldig zijn voorbereid. En geef de bomen een plek waar ze jaren kunnen groeien. Bouw in een oase, niet in een woestijn.

De Bomenplanner laat bomen vanaf het begin meelopen in de ontwikkeling van het ontwerp. In iedere volgende fase van het  bouwplan wordt ook het groenplan nader ingevuld. Bomen plannen in het bouwproces is bouwen aan duurzaam groen.

Dag van de Openbare Ruimte
Op 14 oktober zal dhr. D. van den Heuvel, voorzitter van Jong Bouwend Nederland, op de Dag van de Openbare Ruimte te Houten het boekje in ontvangst nemen.

Bestellen
Op de site van pph.nl kunt u het boekje bestellen.