Nieuw Boek: Droom­tui­nen van Clai­re Tak­acs

Voor Droom­tui­nen bezocht Clai­re Tak­acs de aller­mooi­ste tui­nen van de wereldd en foto­gra­feer­de ze op hun hoog­te­punt in het bes­te sei­zoen. Het boek is een ver­slag van een per­soon­lij­ke reis, waar­in Clai­re beschrijft hoe deze tui­nen tot stand zijn geko­men en wat de ach­ter­lig­gen­de idee­ën en de inpi­ra­tie­bron­nen van de ont­wer­pers waren. Van de mis­ti­ge groe­ne tui­nen van Austra­lië en de sprook­jes­ach­ti­ge tem­pel­tui­nen van Japan tot de gecul­ti­veer­de, his­to­ri­sche Engel­se land­schap­pen en de kleur­rij­ke tui­nen van Neder­land. De schit­te­ren­de foto’s van deze prach­ti­ge tui­nen zul­len iede­re lief­heb­ber inspi­re­ren.
Clai­re Tak­acs won al vele prij­zen met haar werk als foto­graaf, waar­on­der de Euro­pean Gar­den Pho­to­grap­hy Award in 2016. Haar werk wordt wereld­wijd gepu­bli­ceerd in tuin­bla­den en ‑boe­ken. Tak­acs woont in Mel­bour­ne, maar reist een groot deel van haar tijd de wereld rond om tui­nen en land­schap­pen te foto­gra­fe­ren.