Een groen uit­zicht

Uit­zicht op groen, bin­nen en bui­ten, heeft een stress­re­du­ce­ren­de wer­king en ver­be­tert het con­cen­tra­tie­ver­mo­gen.

Plan­ten tegen dro­ge lucht

De ver­dam­ping door plan­ten in een gebouw leidt tot min­der dro­ge lucht: min­der hoofd­pijn en bete­re con­cen­tra­tie.

Groen in de klas zui­vert de lucht

Groen in de klas zui­vert de lucht en ver­min­dert con­cen­tra­ties CO2 en vluch­ti­ge orga­ni­sche stof­fen: fris­ser en gezon­der.

Plan­ten in de stu­die­ruim­te

Stu­den­ten geven de voor­keur aan groe­ne stu­die­ruim­tes boven stan­daard stu­die­ruim­tes en stu­die­ruim­tes met een gekleur­de pos­ter.

Plan­ten in de col­le­ge­zaal

Stu­den­ten ont­hou­den meer van een col­le­ge wan­neer er natuur­lij­ke aspec­ten in de col­le­ge­zaal aan­we­zig zijn.

School­pres­ta­ties met plan­ten

In een prak­tijk­test in acht basis­school­klas­sen ver­be­ter­den de school­pres­ta­ties met 20% wan­neer plan­ten in de klas geplaatst wer­den.