Jon­ge­ren zijn zich niet bewust van natuur in de buurt

In de peri­o­de van maart tot sep­tem­ber 2010 heb­ben Staats­bos­be­heer en Stich­ting wAar­de onder­zoek gedaan naar de natuur­be­le­ving van jon­ge­ren in Over­vecht, een Utrecht­se wijk. Veel van de jon­ge­ren ble­ken zich niet of nau­we­lijks bewust van de aan­we­zig­heid van het natuur­ge­bied in de buurt. Ze gaven aan op zich wel inte­res­se te heb­ben om er […]

Kin­de­ren bewust maken van de waar­de van bomen

In de kas van de Stads­kwe­ke­rij van Gemeen­te­wer­ken Rot­ter­dam is onlangs het pro­ject ‘Ode aan de Boom’ gestart. Met dit pro­ject wil de Stich­ting ele­men­Tree leer­lin­gen voor de groe­pen 6, 7 en 8 van de basis­school bewust maken van de waar­de van de natuur in het alge­meen en bomen in het bij­zon­der. In totaal bezoe­ken […]