Kin­de­ren bewust maken van de waar­de van bomen

In de kas van de Stads­kwe­ke­rij van Gemeen­te­wer­ken Rot­ter­dam is onlangs het pro­ject ‘Ode aan de Boom’ gestart. Met dit pro­ject wil de Stich­ting ele­men­Tree leer­lin­gen voor de groe­pen 6, 7 en 8 van de basis­school bewust maken van de waar­de van de natuur in het alge­meen en bomen in het bij­zon­der.

In totaal bezoe­ken vijf­tien groe­pen 7 van Rot­ter­dam­se basis­scho­len deze maand dit bij­zon­de­re pro­gram­ma.

Boom­plant­pro­gram­ma
Stich­ting ele­men­Tree heeft een enthou­si­as­me­rend edu­ca­tief boom­plant­pro­gram­ma gemaakt om de leer­lin­gen op een inspi­re­ren­de manier ken­nis bij te bren­gen van bomen.

Door bin­nen en bui­ten een bomen-bele­vings­par­cours te vol­gen leren de kin­de­ren bij­voor­beeld hoe je de hoog­te en dik­te van bomen moet meten, hoe je de leef­tijd van een boom kunt vast­stel­len en moe­ten ze opdrach­ten ver­vul­len in een boom­hut. Voor­af­gaan­de aan deze excur­sie heb­ben de leer­lin­gen een les­kist behan­deld in de klas. En in het plant­sei­zoen wor­den met de groe­pen samen bomen geplant in de buurt van hun school.

Ver­gro­ten van natuur­be­wust­zijn
De kin­de­ren van nu zijn de natuur­be­waar­ders van de toe­komst. Wan­neer zij geen rela­tie opbou­wen met de natuur, hoe kun­nen wij dan ver­wach­ten dat zij er in de toe­komst de behoe­ders ervan zul­len zijn? Met onze inspi­re­ren­de edu­ca­tie­ve programma’s, de aan­leg van Green­Courts (groe­ne speel­plaat­sen) en het groot­scha­lig aan­plan­ten van bomen bren­gen we men­sen, met name kin­de­ren, weer in aan­ra­king met de natuur en wer­ken we mee aan het ver­gro­ten van het natuur­be­wust­zijn.

Bron:
Stich­ting ele­men­Tree