Bel­gi­sche wijk wil meer groen om soci­a­le con­tac­ten te bevor­de­ren

In de Mei­boom­wijk van Roe­se­la­re loopt sinds kort het pro­ject Eco­t­uin­teams. Buren komen er samen onder bege­lei­ding van een des­kun­di­ge om te leren hoe ze hun tui­nen op een mili­eu­vrien­de­lij­ke manier kun­nen onder­hou­den. Op die manier hoopt het stads­be­stuur de bewo­ners dich­ter bij elkaar te bren­gen. De Mei­boom­wijk heeft nood aan meer groen en soci­a­le […]

Sym­po­si­um ‘Bevor­de­ren dracht­plan­ten in tuin en plant­soen’

De vari­a­tie in sor­ti­ment en daar­mee ook de hoe­veel­heid stuif­­meel- en nec­tar­le­ve­ren­de plan­ten neemt af in het open­baar groen. Mede hier­door holt de bij­en­stand ach­ter­uit. Met het sym­po­si­um Bevor­de­ren dracht­plan­ten in tuin en plant­soen wil de Imker­ver­e­ni­ging Nij­me­gen en omstre­ken de dracht­plan­ten­pro­ble­ma­tiek onder de aan­dacht bren­gen. Daar­naast wordt tij­dens deze bij­een­komst het belang bena­drukt van […]