Vlaar­ding­se bewo­ners betrok­ken bij groe­ne inrich­ting

Bij nieu­we en ver­nieuw­de wonin­gen, win­kels en basis­scho­len hoort ook een nieu­we inrich­ting van het groen in de wijk. De gemeen­te Vlaar­din­gen vraagt bewo­ners om via de gemeen­te­lij­ke web­si­te mee te den­ken over de inrich­ting van drie bre­de groen­stro­ken die als lan­ge groe­ne vin­gers van­af Park ’t Nieu­we­lant (Bab­bers­pol­der) de wijk in lopen. Een roman­ti­sche […]

Rot­ter­dam­se kin­de­ren betrok­ken bij Groe­ne Doe­len Loop

Op zater­dag 24 sep­tem­ber vindt in Rot­ter­dam het Groen Golf­je plaats, het jeugd­tra­ject van de Groe­ne Doe­len Loop 2011. De Groe­ne Doe­len Loop is een spon­sor­loop door Rot­ter­dam. Het is een nieuw eve­ne­ment dat groe­ne gebie­den rond de stad ver­bindt en het Rot­ter­dam­se groen in al zijn veel­voud laat ont­dek­ken. Er is steeds min­der geld […]