Jan­tje Beton over­han­digt brand­brief aan com­mis­sie ver­keers­vei­lig­heid

Jan­tje Beton over­han­digt op 13 maart een brand­brief aan de Twee­de Kamer waar­in ze oproept te den­ken aan het bui­ten­spe­len­de kind tij­dens de com­mis­sie­ver­ga­de­ring ver­keers­vei­lig­heid. De orga­ni­sa­tie vraagt om de ver­be­te­ring van het hui­di­ge beleid. Zodat kin­de­ren onbe­kom­merd bui­ten kun­nen spe­len. Ver­keers­vei­lig­heid en voor­al lang­zaam rij­den­de auto’s zijn een voor­waar­de voor kin­de­ren om bui­ten te […]

Grauw beton krijgt groe­ne jas

Civiel inge­ni­eur Marc Ottelé doet zijn pro­mo­tie­on­der­zoek bij de Facul­teit Civie­le Tech­niek en Geo­we­ten­schap­pen aan de TU Delft. Hij richt zijn onder­zoek op het effect van lucht­kwa­li­teit en eco­lo­gi­sche kwa­li­teits­ver­be­te­rin­gen van groe­ne gevels. Groe­ne gevels zijn niet alleen denk­baar als aan­vul­ling van gebou­wen maar bij­voor­beeld ook voor geluid­scher­men. Vol­le­di­ge infor­ma­tie:Click hier om het arti­kel, ver­sche­nen […]