Grauw beton krijgt groe­ne jas

Civiel inge­ni­eur Marc Ottelé doet zijn pro­mo­tie­on­der­zoek bij de Facul­teit Civie­le Tech­niek en Geo­we­ten­schap­pen aan de TU Delft. Hij richt zijn onder­zoek op het effect van lucht­kwa­li­teit en eco­lo­gi­sche kwa­li­teits­ver­be­te­rin­gen van groe­ne gevels. Groe­ne gevels zijn niet alleen denk­baar als aan­vul­ling van gebou­wen maar bij­voor­beeld ook voor geluid­scher­men.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Click hier om het arti­kel, ver­sche­nen in het refor­ma­to­risch Dag­blad, te lezen

Ook inte­res­sant:
Groe­ne daken, groe­ne gevels,daktuin
 
Bron:
Refor­ma­to­risch Dag­blad