Stij­ging eco­no­mi­sche bete­ke­nis toe­ris­me in het Groe­ne Hart

De eco­no­mi­sche bete­ke­nis van toe­ris­me in het Groe­ne Hart is tus­sen 2005 en 2010 met 11% gegroeid. De werk­ge­le­gen­heid in deze sec­tor nam zelfs toe met 15%. Ook is het totaal aan­tal toe­ris­ti­sche over­nach­tin­gen met 4 % geste­gen tot 1,2 mil­joen over­nach­tin­gen. Hier­bij com­pen­seer­de de gro­te stij­ging bij B & B accom­mo­da­ties de daling bij […]

Bete­ke­nis van groen voor men­sen in Pracht­wij­ken

In het kader van het pro­gram­ma Jeugd & Groen van de Raad voor het Lan­de­lijk Gebied, heeft de Raad aan TLU land­schaps­ar­chi­tec­ten gevraagd om een ver­ken­ning te doen voor dit onder­werp in de zoge­naam­de pracht­wij­ken. In deze ver­ken­ning is gericht geke­ken naar de bete­ke­nis van groen en open­ba­re ruim­te in aan­dachts­wij­ken en naar moge­lijk­he­den om, […]