Heem­ste­de wil oud tuin­bouw­ge­bied een groe­ne bestem­ming geven

De gemeen­te wil het oude tuin­bouw­ge­bied Man­pad­slaan­ge­bied groen inrich­ten. Eer­der leek hier­voor geld beschik­baar te zijn bij het rijk en de pro­vin­cie, maar dit is niet meer het geval. Daar­om wordt nu onder­zocht of het nodig is eni­ge bebou­wing in het gebied toe te staan om ande­re delen als natuur­ge­bied te kun­nen inrich­ten. Als dit […]

Bestem­ming Nieuw Neder­land: een kleur­rijk per­spec­tief op de inrich­ting van de publie­ke ruim­te

Het pro­ject ‘Bestemming Nieuw Neder­land’ is opge­zet als een ver­ken­ning van moge­lijk­he­den om in samen­wer­king met nieu­we en ‘oude’ Neder­lan­ders tot een kleur­rij­ke en heden­daag­se inrich­ting van de open­ba­re ruim­te in Neder­land te komen. Bin­nen de gro­te, vaak cul­tu­reel bepaal­de, ver­schil­len die tus­sen de diver­se leef­­tijds- en bevol­kings­groe­pen in Neder­land bestaan, is natuur vaak een […]