Berichten

De gemeente wil het oude tuinbouwgebied Manpadslaangebied groen inrichten. Eerder leek hiervoor geld beschikbaar te zijn bij het rijk en de provincie, maar dit is niet meer het geval. Daarom wordt nu onderzocht of het nodig is enige bebouwing in het gebied toe te staan om andere delen als natuurgebied te kunnen inrichten.

Als dit het geval is, wordt gekeken hoe dit het beste kan worden ingepast. Het gemeentebestuur vindt het belangrijk belanghebbenden en belangstellenden actief te betrekken bij de plannen. Daarom wordt een begeleidingsgroep gevormd. De groep denkt mee over de plannen voor het gebied en bewaakt de grenzen van wat aanvaardbaar is. De groep kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De uiteindelijke besluitvorming vindt plaats in het college en de raad.

Bron:
Nieuwsbank

Het project ‘Bestemming Nieuw Nederland’ is opgezet als een verkenning van mogelijkheden om in samenwerking met nieuwe en ‘oude’ Nederlanders tot een kleurrijke en hedendaagse inrichting van de openbare ruimte in Nederland te komen. Binnen de grote, vaak cultureel bepaalde, verschillen die tussen de diverse leeftijds- en bevolkingsgroepen in Nederland bestaan, is natuur vaak een bindende, universele kracht. Groene ruimten kunnen daarom een belangrijke functie vervullen bij de promotie van integratie, sociale cohesie en het welbevinden van burgers.

Volledige informatie:
Download hier het rapport
Download hier de samenvatting

Ook interessant:
Integratie, ruimtelijke ordening, natuurbeleving

Bron:
InnovatieNetwerk Nieuws