Onder­houd van tra­di­ti­o­ne­le beplan­tings­me­tho­de aan­zien­lijk duur­der dan inte­gra­le metho­de

Het onder­houd van de tra­di­ti­o­ne­le beplan­tings­me­tho­de is bedui­dend duur­der dan de inte­gra­le beplan­tings­me­tho­de. Aan de hand van actu­e­le prak­tijk­voor­beel­den is name­lijk aan­ge­toond dat de aan­leg­kos­ten van inte­gra­le beplan­tings­me­tho­de het dub­be­le zijn en dat de onder­houds­kos­ten vol­gens deze metho­de 84% lager lig­gen. Uit­gaan­de van het­zelf­de opper­vlak plant­vak­ken en over dezelf­de onder­houds­pe­ri­o­de. Dit con­clu­deert weten­schap­per Frits Ruy­ten […]

Inte­gra­le beplan­tings­me­tho­de levert geslaagd Pr. Bern­hard­bos op

Tien jaar gele­den is op ini­ti­a­tief van Plant Publi­ci­ty Hol­land het Prins Bern­hard Bos aan­ge­legd als proef­pro­ject van de Neder­land­se boom­kwe­ke­r­ij­sec­tor in Haar­lem­mer­meer. Doel was aan te tonen dat het moge­lijk is een direct klaar recre­a­tie­ge­bied te rea­li­se­ren. De proef met het Prins Bern­hard Bos heeft aan­ge­toond dat er alter­na­tie­ven zijn voor de tra­di­ti­o­ne­le manier […]