Bomen bele­ven in Sliedrecht

Stich­ting Sliedrecht Groen orga­ni­seert op don­der­dag 31 mei en 7 juni een work­shop over bomen. Tij­dens twee avon­den maken geïn­te­res­seer­den ken­nis met de vrije ‘Sliedrecht­se natuur’ en de func­tie van bomen en groen in deze  gemeen­te. Stich­ting Sliedrecht Groen wil, van­uit haar zorg voor de open­ba­re groe­ne ruim­te in Sliedrecht, de Sliedrecht­se bur­ger meer betrek­ken […]

Gebrui­kers bele­ven open­ba­re ruim­te anders dan pro­fes­si­o­nals beo­gen

Pro­fes­si­o­nals heb­ben vaak een ander beeld van wat belang­rijk is voor open­ba­re plek­ken zoals plei­nen en win­kel­stra­ten dan gebrui­kers. Dit is één van de con­clu­sies uit het onder­zoek ‘Openbare ruim­te als pro­fes­si­o­ne­le opga­ve en alle­daag­se omge­ving’, voort­ko­mend uit een con­sor­ti­um van Nicis Insti­tu­te in samen­wer­king met ver­schil­len­de uni­ver­si­tei­ten en gemeen­ten. Op 6 plaat­sen in Amster­dam, […]