PvdA Bee­sel-Reu­ver plant eer­ste boom

De gemeen­te Bee­­sel-Reu­­ver  is de eni­ge gemeen­te in Noord-Lim­­burg waar woens­dag ver­kie­zin­gen plaats­vin­den. Om dui­de­lijk te maken wat de PvdA daar wil rea­li­se­ren, werd er afge­lo­pen zater­dag een eer­ste boom geplant. De PvdA heeft in haar ver­kie­zings­pro­gram­ma name­lijk voor Bee­­sel-Reu­­ver voor­ge­steld dat er de komen­de vier jaar 1.000 bomen in de gemeen­te geplant moe­ten wor­den. […]

PvdA Bee­sel-Reu­ver gaat 1.000 bomen plan­ten

Als start­punt voor de ver­kie­zings­cam­pag­ne gaat de PvdA Bee­sel in totaal 1.000 bomen plan­ten. De bomen zul­len wor­den geplant bin­nen de bebouw­de kom, met als doel de wij­ken, lanen en par­ken groe­ner te maken. “De PvdA kiest hier­voor, omdat bomen een toe­ge­voeg­de waar­de heb­ben voor de leef­om­ge­ving van de bur­gers”, laat Twan van Hagen, raads­lid […]