Samen­wer­king groen­on­der­houd bedrij­ven­ter­rein Dord­recht krijgt ver­volg

De samen­wer­king tus­sen gemeen­te en onder­ne­mers bij het groen­on­der­houd op bedrij­ven­ter­rein Dordt­se Kil III is een suc­ces. Het bestuur van de onder­ne­mers­ver­e­ni­ging geeft aan dat de kwa­li­teit van het groen is ver­be­terd in het afge­lo­pen jaar. Van­we­ge het suc­ces krijgt het pro­ject een ver­volg. In de afge­lo­pen 12 maan­den draai­de een proef, waar­bij onder­ne­mers zoveel […]

Nieuw bedrij­ven­ter­rein inge­bed in for­se groen­struc­tuur

Het is de bedoe­ling om tegen 2020 in het grens­ge­bied Lana­­ken-Maas­­tricht een nieu­we eco­no­mi­sche zone te ont­wik­ke­len in de vorm van een modern bedrij­ven­ter­rein, inge­bed in een for­se groen­struc­tuur. Daar­naast wordt samen met de gemeen­te Riemst geke­ken naar grens­over­schrij­den­de woning­bouw­pro­ble­ma­tiek. In het pro­ject Albert­knoop wer­ken de Bel­gi­sche en de Neder­land­se pro­vin­cies Lim­burg inten­sief samen met […]

400 bomen voor bedrij­ven­ter­rein De Wie­ken in Hoo­ge­veen

Bedrij­ven­ter­rein De Wie­ken in Hoo­ge­veen krijgt 400 nieu­we bomen en hagen. De oude groen­in­rich­ting gaat op de schop. Smal­le groen­stro­ken wor­den ver­van­gen door bre­de gazon­nen en hagen. Ver­zwak­te bomen die bin­nen enke­le jaren dood gaan, wor­den gekapt en ver­van­gen door 400 nieu­we bomen. De gemeen­te heeft hier­voor een kap­ver­gun­ning aan­ge­vraagd.           […]