Neder­land valt in de prij­zen tij­dens 34ste edi­tie IPM Essen

Van 26 tot en met 29 janu­a­ri vond de 34ste edi­tie van IPM plaats. Bedrij­ven uit aller­lei lan­den kon­den tij­dens deze plan­ten­beurs hun bes­te sor­ti­men­ten ten toon stel­len. De beurs werd dit jaar door nog meer men­sen bezocht dan voor­gaan­de jaren en tel­de 57.200 bezoe­kers. Dit jaar waren er 1.585 stand­hou­ders aan­we­zig afkom­stig uit 48 ver­schil­len­de lan­den.  […]

Hoe kun­nen we de waar­de van groen beter benut­ten?

Groen heeft een posi­tie­ve bij­dra­ge in het ver­min­de­ren van het ziek­te­ver­zuim en het ver­ho­gen van de arbeids­pro­duc­ti­vi­teit. In opdracht van het minis­te­rie van Eco­no­mi­sche zaken is Alter­ra (onder­zoeks­in­sti­tuut bin­nen Wage­nin­gen UR) in samen­wer­king met DGBC op zoek naar hoe bedrij­ven de waar­de van groen beter kun­nen benut­ten. Bin­nen dit pro­ject Green & Firm wil­len Alter­ra […]