Wie heeft de mili­eu­vrien­de­lijk­ste (moes)tuin of bal­kon van Rot­ter­dam?

Veel tui­nen ‘ver­ste­nen’. In plaats van gras, strui­ken en bomen komen er steeds meer ste­nen en tegels. Dit is niet goed voor het mili­eu want min­der groen bete­kent min­der vogels, vlin­ders en insec­ten. Het water kan de grond niet meer in waar­door er pro­ble­men ont­staan met de afwa­te­ring in de stad. Er mogen dus meer groe­ne […]

Uit­slag geveltuin‑, bal­kon- en straat­groen­wed­strijd in Vlaar­din­gen

Tij­dens de Open Gemeen­te­dag op zater­dag 4 sep­tem­ber 2010 maakt wet­hou­der Jan Rob­ber­egt bekend wie het fleu­rig­ste bal­kon, de mooi­ste gevel­tuin en de groen­ste straat van Vlaar­din­gen heeft. Hij doet dit om 15.30 uur op het stad­huis, samen met het keu­rings­team van Groei & Bloei Vlaar­din­gen, een ver­e­ni­ging van tuin­hob­by­is­ten. De gemeen­te Vlaar­din­gen en Groei […]