7.000 extra bomen in Avat­ar­bos

In het Avat­ar­bos in het Bel­gi­sche Henis wor­den in decem­ber 7.000 bomen geplant. “Het bos kwam tot stand dank­zij de Cana­de­se film­re­gis­seur James Came­ron.  Came­ron liet name­lijk met de opbreng­sten uit de film ‘Ava­tar’ in vijf­tien lan­den, waar­on­der Bel­gië, in totaal één mil­joen bomen plan­ten”, zegt sche­pen van Mili­eu Hugo Biets in Nieuws­blad. Bron:Nieuwsblad.be     […]

Jon­ge­ren ont­wer­pen Avat­ar­bos in Bent­woud

Zwerf­pa­den, droom­plek­ken, eet­ba­re gewas­sen, land­schaps­kunst en levend meu­bi­lair moe­ten vol­gens jon­ge­ren in het ont­werp voor het Avat­ar­bos wor­den ver­werkt. De Beek­se stich­ting wAar­de die de inde­ling van het bos in het Bent­woud bij Zoe­ter­meer voor reke­ning neemt, voer­de gesprek­ken met hon­der­den jon­ge­ren tus­sen 12 en 24 jaar. Het Avat­ar­bos wordt enke­le hec­ta­ren groot. Op dit […]