Regen­be­sten­dig wonen. Dro­ge voe­ten in de wijk van 2030? Dat vraagt om slim samen­wer­ken!

Wereld­wijd is het gemid­deld 0,9 gra­den Cel­si­us war­mer dan in 1900. Op som­mi­ge plek­ken is de tem­pe­ra­tuur­stij­ging nog veel gro­ter, in de pool­ge­bie­den zelfs vier­maal zo groot (bron: Wage­nin­gen Uni­ver­si­teit). We wil­len alle­maal daar iets aan doen, maar het sys­teem is daar vaak nog niet klaar voor. Door de vele pro­ce­du­res, regels en afde­lin­gen waar […]

Info­grap­hic: De Rain­p­roof-straat

Het Amster­dam­se ini­ti­a­tief ‘Rain­p­roof’ laat in een info­grap­hic zien wel­ke con­cre­te maat­re­ge­len je als bewo­ner of pro­fes­si­o­nal kan toe­pas­sen om over­last van regen te voor­ko­men of om ermee om te gaan. Jouw straat rain­p­roof maken? Bekijk hier de info­grap­hic om te zien hoe dat moet!