Alme­lo voor 4e keer win­naar van de Green Flag Award

Alme­lo heeft voor de vier­de keer voor het Goos­sen­maats­park en het Schelf­horst­park de Green Flag Award ont­van­gen. Daar­naast wordt ook in het Abra­ham Lede­boer­park in Ensche­de dit jaar de ‘Green Flag’ gehe­sen. Ensche­de is daar­mee de twee­de stad in Neder­land die de Green Flag Award ont­vangt. In nau­we samen­wer­king met de Alme­lo­se part­nerstad Pres­ton in […]

Alme­lo pro­fi­leert zich in pro­mo­tie­film als groe­ne en water­rij­ke stad

De gemeen­te Alme­lo heeft onlangs een nieu­we pro­mo­tie­film over de stad op de web­si­te gepu­bli­ceerd. Alme­lo pre­sen­teert zich in deze film als een ‘groe­ne, water­rij­ke stad waar het goed wonen, wer­ken en recreëren is. Een stad met een inno­va­tie­ve maak­in­du­strie, aan­spre­ken­de eve­ne­men­ten en nieu­we woon­lo­ca­ties. Met ruim 72.000 inwo­ners is Alme­lo een mid­del­gro­te gemeen­te mid­den […]