Lucht­kwa­li­teit ver­slech­terd in veel ste­den in de wereld

Onge­veer de helft van de ste­de­lij­ke bevol­king wereld­wijd wordt bloot­ge­steld aan een mate van lucht­ver­vui­ling die min­stens 2,5 keer hoger is dan de stan­daar­den van de World Health Orga­ni­za­ti­on. Dit blijkt uit de van­daag ver­sche­nen resul­ta­ten uit het onder­zoeks­rap­port dat de WHO in 1600 ste­den in 91 lan­den uit­voer­de. Gezondheidsrisico’s De onder­zoeks­re­sul­ta­ten zijn voor de […]