Eind­ho­ven lan­ceert pro­gram­ma ‘Nieuwe wegen voor bio­di­ver­si­teit’

Het kan beter met de bele­ving van de bio­di­ver­si­teit in Eind­ho­ven. Bewo­ners zijn zich nog te wei­nig bewust van het belang van bio­di­ver­si­teit. Op ver­zoek van de gemeen­te Eind­ho­ven komt een aan­tal par­tij­en met een breed edu­ca­tief pro­gram­ma: ‘Nieu­we wegen voor bio­di­ver­si­teit in Eind­ho­ven’. Dit zoge­he­ten arran­ge­ment heeft als doel bio­di­ver­si­teit zicht­baar­der te maken en […]

Bomen langs wegen rem­men het ver­keer af

Door het plan­ten van een rij bomen met afne­men­de tus­sen­af­stand, is de snel­heid van het ver­keer met enke­le kilo­me­ters per uur terug te bren­gen. Dat is de eer­ste voor­lo­pi­ge con­clu­sie van een expe­ri­ment in Nor­folk, Enge­land. De Nor­folk Coun­ty Coun­cil plant­te dit voor­jaar in totaal 200 bomen met wis­se­len­de tus­sen­af­stan­den op ver­schil­len­de toe­gangs­we­gen naar de […]