Bomen langs wegen rem­men het ver­keer af

Door het plan­ten van een rij bomen met afne­men­de tus­sen­af­stand, is de snel­heid van het ver­keer met enke­le kilo­me­ters per uur terug te bren­gen. Dat is de eer­ste voor­lo­pi­ge con­clu­sie van een expe­ri­ment in Nor­folk, Enge­land.

De Nor­folk Coun­ty Coun­cil plant­te dit voor­jaar in totaal 200 bomen met wis­se­len­de tus­sen­af­stan­den op ver­schil­len­de toe­gangs­we­gen naar de stad. De tus­sen­af­stan­den wor­den steeds klei­ner, naar­ma­te men de stad nadert. Ook expe­ri­men­teer­de men met de ‘lazy dia­go­nal’, waar­bij de bomen steeds een beet­je dich­ter bij de weg zijn geplaatst. Zo ont­staat een opti­sche illu­sie waar­door het lijkt of men snel­ler gaat rij­den.

De ver­wach­ting was dat auto­mo­bi­lis­ten dan gas terug zul­len nemen. De voor­lo­pi­ge resul­ta­ten wij­zen erop dat dit inder­daad het geval is. De gemid­del­de snel­heid loopt terug met 2 mijl, ruim 3 km/uur.

Dit najaar volgt het officiële onder­zoeks­rap­port.


Bron:
Verkeersnet.nl