Gro­te ste­den expe­ri­men­te­ren met water­la­bel

Het ener­gie­la­bel voor wonin­gen is inmid­dels inge­bur­gerd. Maar een water­la­bel? De gemeen­tes Den Haag, Rot­ter­dam en Amster­dam begin­nen na de zomer met een proef waar­bij huis­ei­ge­na­ren zo’n water­la­bel kun­nen aan­vra­gen. Een label A‑woning houdt regen­wa­ter lan­ger vast, waar­door het riool min­der te ver­stou­wen krijgt en water­over­last bin­nen de per­ken blijft. Het kli­maat ver­an­dert en daar­door […]