Beem­ster scha­kelt vrij­wil­li­gers in voor groen­on­der­houd, maar blijft inko­pen bij pro­fes­si­o­nals

De nood­zaak om te bezui­ni­gen op gemeen­te­lij­ke uit­ga­ven treft ook de bud­get­ten voor aan­leg en onder­houd van groen. In hun pogin­gen de effec­ten van die bezui­ni­gin­gen zoveel moge­lijk te beper­ken ver­ken­nen som­mi­ge gemeen­ten de moge­lijk­heid van inzet van vrij­wil­li­gers – bur­ger­par­ti­ci­pa­tie. In de gemeen­te Beem­ster, een van de gro­te pol­ders in Noord-Hol­­land, is een poli­tie­ke […]