Stich­ting ele­men­Tree richt Vrien­den van ele­men­Tree op

Stich­ting ele­men­Tree heeft onlangs vele scho­len geïn­for­meerd over de nood­zaak en voor­de­len van natuur­lijk spe­len en de aan­leg van een groen speel­plein. Om kin­de­ren kan­sen te bie­den om bui­ten in een vei­li­ge groe­ne omge­ving te spe­len, is een breed draag­vlak onder buurt­be­wo­ners van groot belang. Ele­men­Tree is dan ook op zoek naar moge­lijk­he­den om zoveel […]

Vrien­den Von­del­park done­ren €30.000 voor onder­houd bomen

De Ver­e­ni­ging Vrien­den van het Von­del­park over­han­dig­de onlangs aan wet­hou­der Joep Blaas van Stads­deel Zuid €30.000. Het geld is inge­za­meld voor het 100-bomen­plan, een actie waar­mee de Vrien­den beeld­be­pa­len­de bomen in het park een lan­ge­re levens­duur wil geven. Vele par­ti­cu­lie­ren, bedrij­ven en Vrien­den heb­ben geld gedo­neerd. Onder de titel ‘100 bomen­plan’ zijn de Vrien­den in […]