Zeist: Sta­ti­ons­ge­bied voor­al groen

Duur­zaam en erg groen. Dat zijn de belang­rijk­ste eisen waar het nieu­we sta­ti­ons­ge­bied Drie­­ber­­gen-Zeist in de nabije toe­komst aan moet vol­doen. Waar het gebied nu nog voor 98 pro­cent uit asfalt en bebou­wing bestaat, moet dat straks voor de helft groen zijn. Ook moe­ten er land­goed­ach­ti­ge gebou­wen komen met zicht­la­nen zoals elders op de Sticht­se […]