Mil­aan legt een ver­ti­caal bos aan

Mil­aan heeft er bin­nen­kort een wel heel bij­zon­der land­mark bij. In de Ita­li­aan­se mode­stad ver­rij­zen bin­nen­kort twee ‘groe­ne’ torens, die door de archi­tect wer­den gedoopt tot een ver­ti­caal bos. Het Bosco Ver­ti­ca­le, een ont­werp van Ste­fa­no Boe­ri, heeft als doel om van de beton­nen jun­gle Mil­aan, dat momen­teel een van de meest ver­vuil­de ste­den ter […]

Ope­ning ver­ti­ca­le tuin en debat­mid­dag over ver­ti­caal groen

Op don­der­dag­mid­dag 14 okto­ber vindt in Arn­hem de ope­ning plaats van de ver­ti­ca­le tuin aan de Bloem­straat. Na de ope­ning vindt er een debat plaats dat als the­ma heeft: ‘Groene gevels en daken kun­nen bin­nen vijf jaar een nor­maal onder­deel wor­den van gebou­wen en de open­ba­re ruim­te’. Voor dit debat zijn men­sen uit drie dis­ci­pli­nes […]