Ver­slag van ken­ni­sa­te­lier ‘How to… Ste­de­lijk Groen in Cri­sis­tijd’

Kaders stel­len en effec­tief ver­wach­tings­ma­na­ge­ment zijn belang­rijk om als gemeen­te ste­de­lijk groen met inzet van bur­gers moge­lijk te maken. Het blijkt een effec­tie­ve stra­te­gie te zijn om bewo­ners te wij­zen op de kans op waar­de­stij­ging van hun gebied door aan­we­zig groen. Bewo­ners lij­ken zich meer in te wil­len span­nen voor eet­baar groen dan voor esthe­tisch […]

Een prozaïsch ver­slag van 10 jaar Groen in en om de Stad

‘Als ik weer ga bou­wen, begin ik niet met het fun­da­ment maar met de rook die uit de schoor­steen krin­gel­t’. Dit is de curi­eu­ze titel van een boek­je waar­in wordt terug­ge­blikt op 10 jaar Groen in en om de Stad (GIOS). Tien jaar die geken­merkt wordt door een unie­ke wis­sel­wer­king tus­sen beleids­cre­a­tie en onder­­zoek-dyna­­miek met […]