Ver­nieuw­de straat­bo­men­web­si­te bun­delt erva­rin­gen

De afge­lo­pen maan­den is de infor­ma­tie op de site www.straatbomen.nl sterk uit­ge­breid. De ver­nieuw­de site bevat naast veel foto’s en groei­ge­ge­vens ook nieu­we nut­ti­ge infor­ma­tie over enke­le ver­wan­te straat­boom pro­jec­ten. De web­si­te biedt naast de Neder­land­se infor­ma­tie ook ver­wij­zin­gen naar inte­res­san­te gege­vens over straat­bo­men in Duits­land. Gemeen­ten en orga­ni­sa­ties in Neder­land wer­ken sinds 1997 samen […]

Ver­nieuw­de boek ‘Kwaliteitsnormen en omschrij­vin­gen van Boom­kwe­ke­rij­pro­duc­ten’ uit­ge­bracht

De kwa­li­teits­nor­men Com­mis­sie van de Raad voor de Boom­kwe­ke­rij (het samen­wer­kings­ver­band van Anthos en NBvB) heeft deze maand een ver­nieuw­de ver­sie van het boek ‘Kwaliteitsnormen en omschrij­vin­gen van Boom­kwe­ke­rij­pro­duc­ten’ uit­ge­ge­ven. In dit boek zijn de alge­meen geac­cep­teer­de en gebruik­te kwa­li­teits­nor­men opge­no­men, waar­mee boom­kwe­kers, han­dels­be­drij­ven en eind­af­ne­mers hun voor­deel kun­nen doen. De nor­men in het boek heb­ben […]