Ver­nieuw­de straat­bo­men­web­si­te bun­delt erva­rin­gen

De afge­lo­pen maan­den is de infor­ma­tie op de site www.straatbomen.nl sterk uit­ge­breid. De ver­nieuw­de site bevat naast veel foto’s en groei­ge­ge­vens ook nieu­we nut­ti­ge infor­ma­tie over enke­le ver­wan­te straat­boom pro­jec­ten. De web­si­te biedt naast de Neder­land­se infor­ma­tie ook ver­wij­zin­gen naar inte­res­san­te gege­vens over straat­bo­men in Duits­land.

Gemeen­ten en orga­ni­sa­ties in Neder­land wer­ken sinds 1997 samen in het gebruiks­waar­de onder­zoek laan­bo­men om de eigen­schap­pen van nieu­we laan­boom­soor­ten en ‑cul­ti­vars objec­tief in kaart te bren­gen. In de peri­o­de 1997–2005 zijn ver­spreid over Neder­land in 17 gemeen­ten en 3 proef­tui­nen test­be­plan­tin­gen aan­ge­legd van in totaal 78 soor­ten en cul­ti­vars.

Alle bomen wor­den gede­tail­leerd beschre­ven en gefo­to­gra­feerd. Het ver­ge­lij­ken van hun groei en ont­wik­ke­ling op ver­schil­len­de stand­plaat­sen levert unie­ke infor­ma­tie op over hun gebruiks­mo­ge­lijk­he­den. Over dit onder­zoek ver­schij­nen regel­ma­tig publi­ca­ties in vak­bla­den. Daar­naast heeft het pro­ject sinds enke­le jaren een eigen web­si­te: www.straatbomen.nl waar alle onder­zoeks­lo­ca­ties zicht­baar zijn gemaakt zodat ieder­een zelf de bomen kan bekij­ken. Ook zijn op de site alle publi­ca­ties uit het onder­zoek in te zien. De infor­ma­tie op deze site is in de afge­lo­pen maan­den sterk uit­ge­breid.

Onder­zoeks­lo­ca­ties geïllustreerd met foto’s
Op de site zijn de mees­te onder­zoeks­lo­ca­ties nu geïllustreerd met foto’s. Daar­naast is infor­ma­tie toe­ge­voegd uit de even­eens door het Pro­duct­schap Tuin­bouw gefi­nan­cier­de ver­wan­te pro­jec­ten ‘Cultuurwaarde Onder­zoek Laan­bo­men’ en ‘Toekomst voor de Iep’. Ook zijn ver­wij­zin­gen toe­ge­voegd naar het Duit­se gebruiks­waar­de onder­zoek door het GALK Arbeits­kreis Stadtbäume en naar de site van de Duit­se boom van het jaar.

Het pro­ject is inmid­dels in de fase van de ver­wer­king van alle gege­vens. Eind 2010 ver­schijnt een boek over de erva­rin­gen over de onder­zoch­te bomen. Om bij het opstel­len van de soort­be­schrij­vin­gen zoveel moge­lijk ook de erva­rin­gen uit de prak­tijk te betrek­ken is op de site een lijst opge­no­men met de 20 soor­ten en cul­ti­vars waar­aan momen­teel wordt gewerkt. Beheer­ders wor­den opge­roe­pen om hun erva­rin­gen met de bomen in deze lijst via de web­si­te door te geven. Deze lijst zal in de komen­de maan­den regel­ma­tig wor­den ver­verst.

Voor meer infor­ma­tie kunt u con­tact opne­men met Jelle Hiemstra