Bomen: een ver­a­de­ming voor de stad

Een goe­de toe­pas­sing van bomen en strui­ken draagt zeker bij tot de bestrij­ding van de hoge con­cen­tra­ties fijn stof, stik­stof­di­oxi­de en ozon op druk­ke loca­ties in het ste­de­lijk gebied bij gro­te ver­keers­aders. De aan­we­zig­heid van deze con­cen­tra­ties die de Euro­pe­se nor­men te boven gaan, heeft gro­te gevol­gen voor gezond­heid en eco­no­mie. Bomen en plan­ten wer­ken […]