Bomen: een ver­a­de­ming voor de stad

Een goe­de toe­pas­sing van bomen en strui­ken draagt zeker bij tot de bestrij­ding van de hoge con­cen­tra­ties fijn stof, stik­stof­di­oxi­de en ozon op druk­ke loca­ties in het ste­de­lijk gebied bij gro­te ver­keers­aders. De aan­we­zig­heid van deze con­cen­tra­ties die de Euro­pe­se nor­men te boven gaan, heeft gro­te gevol­gen voor gezond­heid en eco­no­mie. Bomen en plan­ten wer­ken in het ste­de­lijk gebied als een lucht­fil­ter dat vol­au­to­ma­tisch en voor niets fijn stof en ande­re ver­ont­rei­ni­gin­gen uit de lucht ver­wij­dert. Die bevin­ding heb­ben drie weten­schap­pers, die zich in deze mate­rie heb­ben ver­diept, neer­ge­legd in een boek­je: “Bomen, een ver­a­de­ming voor de stad”.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Down­load hier de PDF van deze nieu­we bro­chu­re
U kunt ook deze bro­chu­re hier bestel­len

Ook inte­res­sant:
Fijn stof, gezond­heid, lucht­kwa­li­teit, bomen

Bron:
Plant Publi­ci­ty Hol­land
Ver­e­ni­ging van Hove­niers en Groen­voor­zie­ners