Vas­te plan­ten in Neder­lands open­baar groen Exten­sief beheer in de prak­tijk

Van 2003–2007 is onder­zocht hoe vas­te plan­ten het best kun­nen wor­den toe­ge­past in Neder­lands open­baar groen. Hier­voor zijn veel beplan­tin­gen gedu­ren­de enke­le jaren gevolgd en gefo­to­gra­feerd, is een lite­ra­tuur­stu­die gedaan en zijn betrok­ken bedrij­ven en gemeen­tes geïnterviewd. Dit rap­port geeft aan wel­ke func­ties vas­te plan­ten in de stad heb­ben. Vas­te plan­ten zijn voor­al belang­rijk, omdat […]