Kli­maat­be­sten­dig groen in de open­ba­re ruim­te: van ambi­tie naar uit­voe­ring!

Het suc­ces van de ken­nis­da­gen van vorig jaar vraagt om een ver­volg, want het rea­li­se­ren van groe­ne ambi­ties blijkt in de prak­tijk niet altijd een­vou­dig en de behoef­te aan ken­nis is groot. Woens­dag 31 okto­ber as. orga­ni­seert onze Char­ta deel­ne­mer Van Den Berk Boom­kwe­ke­rij­en daar­om, samen met Den Ouden Groep, opnieuw een ken­nis­dag met een inhou­de­lijk sterk […]