Ste­de­lijk groen voor leef­baar­heid

Ste­den zijn kwets­baar voor de effec­ten van kli­maat­ver­an­de­ring. Het ver­gro­ten van de kli­maat­be­sten­dig­heid van ste­den is het meest effi­ci­ënt bij veel rela­tief klei­ne en loka­le maat­re­ge­len. Die kun­nen vaak tege­lij­ker­tijd met groot onder­houd of reno­va­ties wor­den uit­ge­voerd. Dat blijkt uit het deze week ver­sche­nen eind­rap­port van het onder­zoek­pro­gram­ma Cli­ma­te Proof Cities. Cli­ma­te Proof Cities (CPC) […]