Wet­hou­der Uit­geest plant eer­ste boom in bele­vings­tuin

Bij Woon­zorg­cen­trum Gees­ter­heem zijn vori­ge week de eer­ste twee bomen geplant voor een ‘belevingstuin’, bestemd voor de oude­ren van Gees­ter­heem. In de komen­de peri­o­de wor­den nog meer bomen en hees­ters geplant en gaan de bol­len de grond in. Komend voor­jaar vindt de officiële ope­ning plaats.                       […]

D66 Uit­geest: ‘Plant een boom in het nieu­we jaar’

D66 Uit­geest wil de jaar­wis­se­ling aan­grij­pen om haar ini­ti­a­tief voor­stel, het “Bome­nadop­tie­plan”, het licht te laten zien. Frac­tie­voor­zit­ter Klaas Boer heeft daar­toe een brief geschre­ven aan de leden van de gemeen­te­raad en het col­le­ge. Het voor­stel ziet er als volgt uit: “Stel bur­gers en bedrij­ven in Uit­geest in de gele­gen­heid stil te staan bij een […]