Burn-out over­win­nen met hulp van de natuur

Dat er een nauw ver­band bestaat tus­sen natuur en gezond­heid is al heel lang bekend. In het Vita­li­teits­cen­trum Vitu­ra, in het Bra­bant­se Bie­­zen-Mor­­tel, wordt de rela­tie tus­sen nastuur­be­le­ving en psy­chisch wel­be­vin­den op een inno­va­tie­ve en naar het zich laat aan­zien kans­rij­ke manier in de prak­tijk gebracht. Ini­ti­a­tief­ne­mer Bert van Hel­voirt, van Van Hel­voirt Groen­pro­jec­ten kreeg […]