Stads­land­bouw is de nieu­we trend in open­baar groen

Een zelf­pluk­tuin in het stads­park, moes­tuin­tjes in de plant­soe­nen. Steeds meer gemeen­ten maken ruim­te voor ‘stadslandbouw’, de pro­duc­tie van groen­te en fruit in moes­tui­nen, par­ken en ach­ter­tuin­tjes voor con­sump­tie door bewo­ners. In Zwol­le spoort Groen­Links het col­le­ge aan om met stads­land­bouw aan de slag te gaan. Het past in de ambi­tie van Zwol­le om bewo­ners […]