Sym­po­si­um in teken van ste­de­lij­ke ver­groe­ning

De Hei­mans en Thijs­se Stich­ting orga­ni­seert samen met IVN, KNNV en Thijsse’s hof een sym­po­si­um over ‘de groe­ne stad van de toe­komst’. Op 29 augus­tus in het Gemeen­te­mu­se­um Den Haag wordt die­per inge­gaan op de rol en toe­komst van natuur in de stad. Tegen­woor­dig wordt ver­groe­ning van ste­den steeds actu­e­ler. Kli­maat­ver­an­de­ring en toe­ne­mend ver­keer vor­men […]