Berichten

Amersfoort wil de ambitie waarmaken om een vitale en duurzame stad te zijn met een centrumfunctie voor de regio. In de basisrichting voor de Structuurvisie Amersfoort 2030 doet het college voorstellen aan de gemeenteraad, zoals bijvoorbeeld meer ruimte voor het verbinden van de grote groengebieden in de stad.

De basisrichting voor de structuurvisie is tot stand gekomen in samenspraak met de brede participatiegroep en is gebaseerd op de ambities die de raad eerder vaststelde. Die richting bestaat uit de stedelijke opgaven die Amersfoort heeft: het versterken van groene verbindingen in de stad en met het buitengebied; het verbeteren van de bereikbaarheid voor openbaar vervoer, fiets en auto in samenhang met de verbetering van de openbare ruimte; meer (regionale) voorzieningen en stedelijke woon- en werkmilieus in en rondom het Stadshart; intensiveren van de stedelijke knooppunten (meer woningen en werkgelegenheid rondom de stations) en behouden van de karakteristiek van de verschillende Amersfoortse wijken en werklocaties.

 


Ruimtelijke toekomst van de stad
“De Structuurvisie mondt uit in een stip aan de horizon: een beeld van de ruimtelijke toekomst van onze stad. Allerlei initiatieven uit de stad toetsen we in de toekomst aan de gewenste richting. De Structuurvisie Amersfoort 2030 is daarmee een ontwerpopgave voor iedereen die wil meebouwen aan het Amersfoort van 2030″, zegt wethouder Mirjam Barendregt (ruimtelijke ontwikkeling). “Het is zaak de sterke structuurbepalende elementen in onze stad te benutten en verder te versterken, zoals het spoor, de Eem en het groen in en om de stad.”

Grote groengebieden
De voorgestelde richting biedt bijvoorbeeld meer ruimte voor het verbinden van de grote groengebieden in de stad met het buitengebied zoals Park Randenbroek met Heiligenberg en De Schammer.

Volledige bericht ‘Voorstel voor basisrichting Structuurvisie Amersfoort 2030’ »

Bron:
Gemeente Amersfoort

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

De gemeenteraad van Hardenberg en het algemeen bestuur van Waterschap Velt en Vecht hebben de structuurvisie voor het Vechtpark Hardenberg vastgesteld. Het Vechtpark biedt kansen voor water, beleving en natuur. De vastgestelde structuurvisie ligt vanaf nu ter inzage en is digitaal te bekijken.

De gemeente Hardenberg en waterschap Velt en Vecht willen in de stedelijke kern van Hardenberg een andere inrichting geven aan de Vecht en het Vechtdal. Het te ontwikkelen Vechtpark biedt ruimte voor waterberging en kansen voor recreatie, toerisme, natuur, kunst en cultuur. De plannen voor het Vechtpark zijn op hoofdlijnen verwoord in een structuurvisie. In het voorjaar van 2010 is de structuurvisie tijdens een inloopbijeenkomst gepresenteerd.

Naar aanleiding van reacties van onder andere de provincie Overijssel en omwonenden is de structuurvisie op punten aangepast. De structuurvisie is inmiddels vastgesteld door zowel de gemeenteraad van Hardenberg als het algemeen bestuur van het waterschap.

 

Ruimte voor natuurontwikkeling en waterberging
Het Vechtpark ligt bij de stad Hardenberg en bestaat uit de Vecht en het bijbehorende winterbed in het stedelijke gebied. Globaal loopt het Vechtpark vanaf de hoek van de wijk Baalder aan de noordkant tot de Asjeskampbrug/N343 aan de zuidkant. De structuurvisie schetst de kaders en hoofdlijnen voor de verdere ontwikkeling van dit gebied. In het Vechtpark worden de Vecht en de stad Hardenberg weer met elkaar verbonden en is de Vecht een waardevol cultuurhistorisch element. Met de realisatie van het Vechtpark wordt ruimte gemaakt voor natuurontwikkeling en waterberging. Maar er is ook veel aandacht voor het beleven van de kwaliteit van de omgeving met ruimte om de recreëren en te struinen en voor kunst die past bij de potenties en schoonheid van het gebied.

Bron:
Waterschap Velt en Vecht