Enquê­te naar behoef­te lan­de­lijk net­werk stads­land­bouw

Samen met Duur­zaam Door ver­kent het Ste­den­net­werk Stads­land­bouw of allen die betrok­ken zijn bij stads­land­bouw behoef­te heb­ben hun ken­nis en erva­ring te delen. En zo ja, hoe. Gesprek­ken en bij­een­kom­sten met betrok­ke­nen zijn onder­deel van deze ver­ken­ning, even­als een onli­ne enquê­te. De uit­kom­sten van deze ver­ken­ning wor­den dit najaar bekend­ge­maakt.. Er is behoef­te pro­fes­si­o­na­li­se­ring, maar […]