Staats­se­cre­ta­ris Ble­ker schrijft voor­woord in maga­zi­ne De Groe­ne stad

Ble­ker:  “Als we het heb­ben over het Neder­land­se groe­ne pro­duct, staan we in de hele wereld te boek als gids­land. We heb­ben, mede dank­zij onze alou­de wor­ste­ling met de inrich­ting van de fysie­ke ruim­te, ook een heu­se groe­ne stad­fi­lo­so­fie ont­wik­keld. Kern van de De Groe­ne Stad­fi­lo­so­fie is, dat bomen en plan­ten aan­toon­baar bij­dra­gen aan ons […]

Staats­se­cre­ta­ris Ats­ma: “Stop het bete­ge­len van tui­nen”

Staats­se­cre­ta­ris Joop Ats­ma (Mili­eu) wil dat Neder­lan­ders stop­pen met het bete­ge­len van tui­nen. De CDA’er windt zich enorm op over het ver­dwij­nen van tui­nen met plan­ten, omdat het vol­gens hem slecht is voor de ’biodiversiteit’ en ’waterhuishouding’. „In veel ste­den kan het water geen kant meer op”, zegt Ats­ma in het Bra­bants Dag­blad. De staats­se­cre­ta­ris, […]