Ant­werps beeld­kwa­li­teit­plan Groe­ne Sin­gel goed­ge­keurd

Onlangs werd de lan­ce­ring van een Open Oproep voor de opmaak van een Beeld­kwa­li­teit­plan Groe­ne Sin­gel in Ant­wer­pen goed­ge­keurd. Hier­mee zet de stad Ant­wer­pen een eer­ste con­cre­te stap om haar ambi­ti­eu­ze plan­nen voor een ‘Groene Sin­gel’ waar te maken. Op ter­mijn moet er een nieuw kwa­li­ta­tief stads­deel ont­staan, dat bin­­nen- en bui­ten­stad met elkaar ver­bindt. […]