Curaçaose scho­lie­ren plan­ten eer­ste boom op dag van boom

De mili­eu­raad in Curaçao heeft gis­te­ren de dag van boom plan­ten geor­ga­ni­seerd. Op vijf scho­len wer­den bomen geplant. Deze week staat in het teken van de natuur en het mili­eu en ligt de focus op bescher­ming van bos­sen en groe­ne gebie­den. De voor­zit­ter van de Mili­eu­raad, Gla­dys van Dal, hield een toe­spraak  voor leer­lin­gen van […]

Ren­kum­se scho­lie­ren plan­ten 1.500 bomen op Mariëndaal

Ruim 600 leer­lin­gen van de groe­pen 7 en 8 van basis­scho­len uit de gemeen­te Ren­kum plan­ten op woens­dag 17 en don­der­dag 18 maart bomen op land­goed Mariëndaal. Dit land­goed ligt tus­sen Oos­ter­beek en Arn­hem. Op dit ter­rein van Gel­dersch Land­schap en Gel­der­sche Kas­tee­len wor­den 1.500 inland­se eiken geplant. Als start­sein voor de boom­feest­dag zal direc­teur […]

Scho­lie­ren ont­wer­pen hun eigen bos

Ruim zeven­hon­derd leer­lin­gen van 26 basis­scho­len uit heel Neder­land heb­ben een natuur­ge­bied ont­wor­pen, dat zij vrij­dag ook echt zelf gaan aan­leg­gen bij het Har­der­bos bij Bid­ding­hui­zen. Dat maak­te het Neder­lands Insti­tuut voor Bio­lo­gie (NIBI) en Natuur­mo­nu­men­ten bekend. Er zijn ruim twee­hon­derd ont­wer­pen en 3D-model­len inge­stuurd voor het 11 hec­ta­re gro­te doe­bos bij het Har­der­bos. Bos­wach­ters […]