Unie­ke groot­scha­li­ge inzet van groen tegen lawaai in Land­art­park Bui­ten­schot

Ner­gens in Neder­land wordt de geluid­dem­pen­de func­tie van ‘groen’ zo wel­be­wust en groot­scha­lig inge­zet als in het in okto­ber 2013 offi­ci­eel geo­pen­de Land­art­park Bui­ten­schot, aan de noord­kant van Hoofd­dorp, gemeen­te Haar­lem­mer­meer. Uit samen­wer­king tus­sen de Lucht­ha­ven Schip­hol, de toen­ma­li­ge Stich­ting Main­port en Groen en de gemeen­te Haar­lem­mer­meer, in over­leg met de bewo­ners­ver­e­ni­ging van Hoofd­dorp Noord, […]