‘Land­schap moet ver­trek­punt ruim­te­be­leid zijn’

Het land­schap zou een veel zwaar­we­gen­der fac­tor moe­ten zijn bij aller­lei ruim­te­lij­ke beslis­sin­gen die wor­den geno­men. Gro­te, groe­ne inves­te­rin­gen, zoals ooit het Amster­dam­se Bos, zijn er niet meer, vindt Yttje Fed­des, van­af 15 augus­tus Rijks­ad­vi­seur voor het Land­schap. Vol­le­di­ge infor­ma­tie:Down­load hier het arti­kel Ook inte­res­sant:Beleid, land­schap, ruim­te­be­leid Bron:VROM Ruim­te­fo­rum