Hooge Hei­de: woning­bouw in ruil voor natuur

Hooge Hei­de is het bos­rij­ke gebied ten oos­ten van Ros­ma­len. Hier wil de gemeen­te ‘s‑Hertogenbosch een groot land­schaps­park ont­wik­ke­len. Hoe­wel het gebied al veel mooie plek­ken bevat, moet het in de toe­komst een meer aan­een­ge­slo­ten groen gebied wor­den. Om hier een impuls aan te geven, is het nodig om ook par­ti­cu­lie­re ter­rei­nen beschik­baar te krij­gen […]