Recre­a­tie­groen beter toe­gan­ke­lijk maken

In 2010 wil minis­ter Ger­da Ver­burg van LNV onder meer  het recre­a­tie­groen rond de stad beter bereik­baar maken met aan­trek­ke­lij­ke groe­ne stad-land­­ver­­bin­­din­­gen. Bestaan­de snel‑, spoor- en vaar­we­gen vor­men vaak barrières om het lan­de­lij­ke gebied te berei­ken. Door ver­de­re ver­ste­de­lij­king, aan­leg of opwaar­de­ring van wegen en sane­ring van over­we­gen neemt de barrièrevorming alleen maar toe. Met […]

Te wei­nig recre­a­tie­groen in ste­de­lij­ke regio’s

Het minis­te­rie van VROM wil voor de ver­ste­de­lij­kings­af­spra­ken zicht heb­ben op de te ver­wach­te, recre­a­tie­ve groen tekor­ten in het jaar 2020. De ana­ly­se die onlangs werd uit­ge­voerd, toont aan dat in tien ste­de­lij­ke regio’s in 2020 spra­ke is van een tekort van meer dan 20% aan ruim­te om te wan­de­len en/of fiet­sen. Het Ken­nis­cen­trum Recre­a­tie […]